Web sitemize hoşgeldiniz, 08 Şubat 2023
Beğen 0

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

As I get a little older, I realize life is perspective
– Biraz yaşlandıkça hayatın perspektif olduğunun farkına varıyorum.
And my perspective may differ from yours
– Benim bakış açım seninkinden farklı olabilir.
I wanna say thank you to everyone that’s been down with me
– Benimle birlikte olan herkese teşekkür etmek istiyorum.
All my fans, all my beautiful fans
– Tüm hayranlarım, tüm güzel hayranlarım
Anyone who’s ever gave me a listen, all my people
– Beni dinleyen herkes, tüm halkım

I come from a generation of pain, where murder is minor
– Cinayetin önemsiz olduğu bir nesil acıdan geliyorum.
Rebellious and Margielas’ll chip you for designer
– Asi ve Margielas seni tasarımcı yapacak
Belt buckles and clout, overzealous if prone to violence
– Kemer tokaları ve nüfuzu, şiddete eğilimli ise aşırı kıskanç
Make the wrong turn, be a will of the wheel alignment
– Yanlış dönüş yapın, tekerlek hizalamasının bir iradesi olun

Residue burned, missed at a inner-city
– Kalıntılar yandı, şehir içinde ıskalandı.
Miscommunication to keep homi’ detective busy
– Dedektifi meşgul etmek için iletişimsizlik
No protection is risky
– Hiçbir koruma riskli değildir
Desensitized, I vandalized pain
– Duyarsızlaştım, acıya zarar verdim
Covered up and camouflaged
– Örtbas edilmiş ve kamufle edilmiş
Get used to hearin’ arsenal rain
– Arsenal yağmuru duymaya alış

Analyze, risk your life, take the charge
– Analiz et, hayatını riske at, sorumluluğu al
Homies done fucked your baby mama once you hit the yard, that’s culture
– Avluya çıkınca kankalar bebeğinin annesini becerdi, bu kültür.
Twenty-three hour lockdown, then somebody called
– Yirmi üç saat kapalı, sonra biri aradı.
Said your lil’ nephew was shot down, the culture’s involved
– Küçük yeğeninin vurulduğunu, kültürün karıştığını söyledi.

I done seen niggas do seventeen, hit the halfway house
– Zencilerin seventeen yaptığını gördüm, yarı yolda kaldı.
Get out and get his brains blown out, lookin’ to buy some weed
– Dışarı çık ve biraz ot almak için beynini havaya uçur.
Car wash is played out, new GoFundMe accounts’ll proceed
– Oto yıkama oynandı, yeni GoFundMe hesapları devam edecek
A brand-new victim’ll shatter those dreams, the culture
– Yepyeni bir kurban bu hayalleri, kültürü paramparça edecek.

(I want, I want, I want, I want)
– (İstiyorum, istiyorum, istiyorum, istiyorum)
But I want you to want me too (I want, I want, I want, I want)
– Ama senin de beni istemeni istiyorum (istiyorum, istiyorum, istiyorum, istiyorum)
I want the hood to want me back (I want, I want, I want, I want)
– Kaputun beni geri istemesini istiyorum (istiyorum, istiyorum, istiyorum, istiyorum)
I want the hood
– Kaputu istiyorum.
Look what I done for you (look what I done for you)
– Bak senin için ne yaptım (bak senin için ne yaptım)
Look what I done for you
– Bak senin için ne yaptım

I said I do this for my culture
– Bunu kültürüm için yaptığımı söyledim.
To let y’all know what a nigga look like in a bulletproof Rover
– Siz kurşun geçirmez bir Rover gibi zenci bir bak ne olur bilirsiniz izin
In my mama’s sofa was a doo-doo popper
– Annemin kanepesinde bir doo-doo popper vardı.
Head tricker, walk up closer
– Kafa hileci, yaklaş
Ain’t no Photoshoppin’
– Fotoğraf Çekimi yok

Friends bipolar, grab you by your pockets
– Arkadaşlar bipolar, sizi cebinizden tutun
No option if you froze up, always play the offense
– Eğer donduysanız, her zaman suçu oynayın
Niggas goin’ to work and sellin’ work, late for work
– Zenciler işe gidip iş satıyorlar, işe geç kalıyorlar
Workin’ late, prayin’ for work, but he on paperwork
– Kaçlara kadar, dua etmek işe, ama kağıt üzerinde o
That’s the culture, point the finger, promote ya
– İşte kültür bu, parmağını göster, seni tanıt
Remote location, witness protection, they gon’ hold ya
– Uzak konum, tanık koruma, seni tutacaklar.

The streets got me fucked up, y’all can miss me
– Sokaklar beni mahvetti, hepiniz beni özleyebilirsiniz.
I wanna represent for us
– Bizi temsil etmek istiyorum.
New revolution was up and movin’
– Yeni devrim başladı ve harekete geçti
I’m in Argentina wiping my tears full of confusion
– Arjantin’deyim gözyaşlarımı karışıklıkla siliyorum
Water in between us, another peer’s been executed
– Aramızda su var, başka bir akran idam edildi.
History repeats again
– Tarih tekrar ediyor
Make amends, then find a nigga with the same skin to do it
– Telafi et, sonra bunu yapmak için aynı cilde sahip bir zenci bul

But that’s the culture, crack a bottle
– Ama kültür bu, bir şişe kır
Hard to deal with the pain when you’re sober
– Ayıkken acıyla baş etmek zor
By tomorrow, we forget the remains, we start over
– Yarına kadar kalıntıları unuturuz, baştan başlarız.
That’s the problem
– Sorun da bu
Our foundation was trained to accept whatever follows
– Vakfımız aşağıdakileri kabul edecek şekilde eğitildi
Dehumanize, insensitive
– İnsanlıktan çıkar, duyarsız
Scrutinize the way we live for you and I
– Senin ve benim için yaşama şeklimizi iyice incele.

Enemies shook my hand, I can promise I’ll meet you
– Düşmanlar elimi sıktı, seninle buluşacağıma söz verebilirim.
In a land where no equal is your equal
– Sizin eşit olmadığınız bir ülkede
Never say I ain’t told ya, nah
– Asla sana söylemediğimi söyleme, hayır
In the land where hurt people hurt more people
– İnsanlara zarar daha fazla insana zarar arazi
Fuck callin’ it culture
– Sik arıyor kültürü

(I want, I want, I want, I want)
– (İstiyorum, istiyorum, istiyorum, istiyorum)
But I want you to want me too (I want, I want, I want, I want)
– Ama senin de beni istemeni istiyorum (istiyorum, istiyorum, istiyorum, istiyorum)
I want the hood to want me back (I want, I want, I want, I want)
– Kaputun beni geri istemesini istiyorum (istiyorum, istiyorum, istiyorum, istiyorum)
I want the hood
– Kaputu istiyorum.
Look what I done for you (look what I done for you)
– Bak senin için ne yaptım (bak senin için ne yaptım)
Look what I done for you
– Bak senin için ne yaptım

Take the drums out
– Davulları çıkarın

Celebrate new life when it come back around
– Geri döndüğünde yeni hayatı kutla
The purpose is in the lessons we learnin’ now
– Amaç şu anda öğrendiğimiz derslerde
Sacrifice personal gain over everything
– Her şey üzerinde kişisel kazancınızı feda edin
Just to see the next generation better than ours
– Sadece yeni nesli bizimkinden daha iyi görmek için
I wasn’t perfect, the skin I was in had truly suffered
– Mükemmel değildim, içinde bulunduğum cilt gerçekten acı çekmişti.

Temptation and patience, everything that the body nurtures
– Günaha ve sabır, vücudun beslediği her şey
I felt the good, I felt the bad, and I felt the worry
– İyiyi hissettim, kötüyü hissettim ve endişeyi hissettim
But all-in-all, my productivity had stayed urgent
– Ama sonuç olarak, üretkenliğim acil kalmıştı
Face your fears, always knew that I would make it here
– Korkularınla yüzleş, buraya gelebileceğimi her zaman biliyordum.
Where the energy is magnified and persevered
– Enerjinin büyütüldüğü ve sebat edildiği yer

Consciousness is synchronized and crystal clear
– Bilinç senkronize ve kristal berraklığında
Euphoria is glorified and made His
– Öfori yüceltilir ve Onun
Reflectin’ on my life and what I done
– Hayatımı ve yaptıklarımı yansıtıyorum.
Paid dues, made rules, change outta love
– Aidat ödedi, kurallar koydu, aşktan değişti
Them same views made schools change curriculums
– Aynı görüşler okulların müfredatlarını değiştirmesine neden oldu
But didn’t change me starin’ down the barrel of that gun
– Ama o silahın namlusuna bakarken beni değiştirmedi.

Should I feel resentful I didn’t see my full potential?
– Potansiyelimi tam olarak görmediğim için kırgın hissetmeli miyim?
Should I feel regret about the good that I was into?
– İçine girdiğim iyilikten pişmanlık duymalı mıyım?
Everything is everything, this ain’t coincidental
– Her şey her şeydir, bu tesadüf değil
I woke up that morning with more heart to give you
– O sabah sana vermek için daha fazla kalple uyandım.
As I bleed through the speakers, feel my presence
– Hoparlörlerden kan akarken, varlığımı hisset

To my brother, to my kids, I’m in Heaven
– Kardeşime, çocuklarıma cennetteyim
To my mother, to my sis, I’m in Heaven
– Anneme, kız kardeşime cennetteyim
To my father, to my wife, I am serious, this is Heaven
– Babama, karıma, ciddiyim, burası Cennet.
To my friends, make sure you countin’ them blessings
– Dostlarıma, onların nimetlerini saydığınızdan emin olun.
To my fans, make sure you make them investments
– Hayranlarıma, onlara yatırım yaptığınızdan emin olun.

And to the killer that sped up my demise
– Ve ölümümü hızlandıran katile
I forgive you, just know your soul’s in question
– Seni affediyorum, sadece ruhunun söz konusu olduğunu biliyorum.
I seen the pain in your pupil when that trigger had squeezed
– O tetik sıkıldığında göz bebeğindeki acıyı gördüm.
And though you did me gruesome, I was surely relieved
– Ve beni korkunç yapmana rağmen, kesinlikle rahatlamıştım.
I completed my mission, wasn’t ready to leave
– Görevimi tamamladım, gitmeye hazır değildim.
But fulfilled my days, my Creator was pleased
– Ama günlerimi yerine getirdi, Yaratıcım memnun oldu

I can’t stress how I love y’all
– Sizi nasıl sevdiğimi vurgulayamam.
I don’t need to be in flesh just to hug y’all
– Sırf size sarılmak için bedenen olmama gerek yok.
The memories recollect just because y’all
– Anılar sadece siz olduğunuz için hatırlanıyor.
Celebrate me with respect
– Beni saygıyla kutlayın
The unity we protect is above all
– Koruduğumuz birlik her şeyden önce

And Sam, I’ll be watchin’ over you
– Ve Sam, seni izliyor olacağım.
Make sure my kids watch all my interviews
– Çocuklarımın bütün röportajlarımı izlediğinden emin ol.
Make sure you live all the dreams we produce
– Ürettiğimiz tüm hayalleri yaşadığınızdan emin olun
Keep that genius in your brain on the move
– Bu dahiyi beyninde hareket halinde tut
And to my neighborhood, let the good prevail
– Ve mahallemde, iyilikler hakim olsun
Make sure them babies and the leaders outta jail
– Onların ve liderlerin hapisten çıkmasını sağla.

Look for salvation when troubles get real
– Sorunlar gerçek olduğunda kurtuluşu arayın
‘Cause you can’t help the world until you help yourself
– Çünkü kendine yardım edene kadar dünyaya yardım edemezsin.
And I can’t blame the hood the day that I was killed
– Ve öldürüldüğüm gün kaputu suçlayamam.
Y’all had to see it, that’s the only way to feel
– Millet bunu görmüş, bunu hissetmek için tek yol
And though my physical won’t reap the benefits
– Ve fizikselim fayda sağlamayacak olsa da
The energy that carry on emits still
– Devam eden enerji hala yayılıyor

I want you
– Sizi istiyorum

  • 19 Mayıs 2022 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 485 kez görüntülendi

Kendrick Lamar

Sitemizde sanatçıya ait toplam 2 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.